0 ks 0.00 €


VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

spoločnosti NIGRITELLA s.r.o., so sídlom Nová Rožňavská 12922/3, 831 04 Bratislava, IČO: 47914254, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel: S.r.o, vložka č.: 100610/B (ďalej len „VOP“).

 

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 • Tieto VOP sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorením kúpnej zmluvy a tvoria súčasť každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami. Kupujúcim môžu byť tak fyzické osoby ako aj právnické osoby.
 • Vyplnením objednávkového formulára „Objednávka“ a potvrdením oboznámenia sa s týmito VOP (ďalej len „objednávka“), kupujúci pristupuje k týmto VOP predávajúceho, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy a sú stále prístupné na webovej stránke predávajúceho.
 • Predávajúci je aj prevádzkovateľom systému elektronického obchodu www.nigritella.sk prevádzkovaného prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho (ďalej len „obchod“).
 • Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
 • Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa okrem týchto VOP vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
 • Kupujúcim je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky predávajúceho,  obdŕžala emailové oznámenie o prijatí objednávky a uhradila kúpnu cenu. Kupujúcim je taktiež každá osoba, ktorá zadala objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu a  emailom potvrdila akceptovanie cenovej ponuky predávajúceho, VOP a uhradila kúpnu cenu.
 • Objednávkou sa rozumie kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár „Objednávka“ spracovaný systémom obchodu. V prípade, ak kupujúci nevyužije možnosť objednania prostredníctvom objednávkového formulára v zmysle predchádzajúcej vety, za objednávku sa považuje aj telefonická objednávka, alebo objednávka zaslaná emailom.
 • Objednávka obsahuje informácie o zákazníkovi a o objednanom produkte. Na základe objednávky sa zákazníkovi vygeneruje automaticky faktúra na úhradu kúpnej ceny. V prípade, ak kupujúci nevyužije možnosť objednania prostredníctvom objednávkového formulára, ale vykoná objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu, predávajúci zašle kupujúcemu cenovú ponuku emailom.
 • Produktom sa rozumejú výrobky Predávajúceho, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu nigritella.sk
 • Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané."

 

 1. OBJEDNÁVKA PRODUKTU – UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY 
 • Elektronická objednávka produktov uskutočnená formou vyplneného objednávkového formulára „Objednávka“ a následná úhrada kúpnej ceny v zmysle automaticky vygenerovanej faktúry je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.
 • K akceptácii objednávky produktov zo strany predávajúceho, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe písomného potvrdenia (elektronicky) prijatia objednávky a potvrdenia o pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho, pričom predávajúci zároveň informuje kupujúceho, že produkt bol zadaný na odoslanie.
 • Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy sa rozumie rovnako zaslanie cenovej ponuky vyhotovenej predávajúcim na základe telefonickej alebo emailovej objednávky kupujúceho. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza v tomto prípade písomným potvrdením (elektronicky) cenovej ponuky kupujúcim.
 • V prípade objednávky prostredníctvom objednávkového formulára „Objednávka“ alebo telefonicky, alebo zaslaním emailu, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vždy vopred, v opačnom prípade nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.
 • V prípade objednávky v zmysle bodu 3 tohto článku VOP, je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu na základe faktúry vystavenej a doručenej predávajúcim kupujúcemu.
 • Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov predávajúceho a kupujúceho.

 

 • KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 
 • Cena produktov objednávaných prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „kúpna cena“) je vygenerovaná vždy špeciálne pre každého jedného zákazníka po vyplnení objednávky na webovej stránke predávajúceho. V prípade objednávky v zmysle čl. II bod 4 tohto článku VOP, zašle predávajúci kupujúcemu cenovú ponuku emailom.
 • Predávajúci negarantuje časovú platnosť kúpnych cien v prípade rovnakej objednávky v akomkoľvek časovom úseku. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, kúpna cena vygenerovaná v prípade konkrétnej objednávky sa po jej úhrade v lehote splatnosti už nemení.
 • Kúpna cena produktov nezahŕňa cenu dopravy, ani iné náklady súvisiace s dodaním produktov.
 • Základným platidlom je mena euro.

 

 •  DODANIE PRODUKTOV 
 • Predávajúci je povinný dodať produkty kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite a v prípade kupujúceho v zmysle čl. I bod 5 aj spolu s písomným rovnopisom týchto VOP, ak ich už nedodal skôr spolu s daňovými dokladmi vzťahujúce sa k produktu a inými dokladmi, ak existujú a sú typické pre daný produkt. V prípade ak písomné vyhotovenie týchto VOP nebolo kupujúcemu v zmysle čl. I bod 5 dodané s produktom, je kupujúci povinný písomne oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu v lehote najneskôr do troch pracovných dní odo dňa prevzatia produktu, v opačnom prípade sa predpokladá, že povinnosť predávajúceho dodať písomný rovnopis týchto VOP bola splnená.
 • Predávajúci spracúva všetky prijaté objednávky v poradí, v akom sú mu doručované. Dodacia lehota na objednaný produkt je dva až tri pracovné dni odo dňa pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho. V prípade špeciálnej požiadavky sa dodacia lehota predlžuje o ďalšie pracovné dni, ktoré budú oznámené emailom v cenovej ponuke.
 • Ak predávajúci nemôže kupujúcemu objednaný produkt dodať, a to napriek skutočnosti, že došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 15 dní odo dňa, kedy predávajúci informoval kupujúceho o nemožnosti dodať objednaný produkt, mu vrátiť zaplatenú kúpnu cenu za produkt, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení. Vrátením zaplatenej kúpnej ceny zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim automaticky zaniká.
 • Miestom dodania objednaného produktu je adresa uvedená kupujúcim v objednávke.
 • Kupujúci zároveň zodpovedá za to, že Predávajúcemu poskytne správnu adresu a telefónny kontakt na seba alebo ním určeného adresáta. V prípade nemožnosti doručiť zásielku adresátovi kvôli chybne uvedenej adrese, alebo telefónnemu kontaktu, Predávajúci nie je zodpovedný za nedoručenie tejto zásielky a Kupujúci stráca právo na refundáciu zaplatenej kúpnej ceny a poštovného.
 • Storno objednávky je možné najneskôr do vyexpedovania objednaného tovaru a to e-mailom na adresu info@sk. Kupujúci je povinný v storne objednávky uviesť číslo objednávky. V prípade storna objednávky, predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky, predávajúci vráti kúpnu cenu, alebo jej časť v lehote 3 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho. V prípade, že kupujúci stornuje iba určitú časť objednaného tovaru, automaticky stráca všetky zľavy z danej objednávky.
 • Dodanie produktu predávajúci uskutoční k rukám kupujúceho alebo ním splnomocnenej osobe na prevzatie produktu, vlastnými prostriedkami alebo prostredníctvom tretích osôb (prepravných a zásielkových spoločností).
 • Prepravovaný produkt musí byť vhodne a bezpečne zabalený. Kupujúci svojim podpisom na prepravnom/dodacom liste potvrdzuje okrem dodania súčasne aj skutočnosť, že obal nebol porušený a produkt bol dodaný kompletne v zmysle objednávky.
 • Pri vopred dohodnutom osobnom odbere v  prípade viditeľného poškodenia produktu, prípadne zistiteľných vád, je kupujúci oprávnený neprevziať produkt. Prevzatím produktu sa má za to, že tento nemal vady zistiteľné pri osobnej prehliadke produktu. Pri osobnom i zásielkovom dodaní je kupujúci  zároveň  povinný vyznačiť poznámku o poškodení produktu v prepravnom/dodacom liste s výstižným opisom tohto poškodenia, a to okamžite pri prevzatí ak ide o vady zistiteľné pri prevzatí, alebo v záručnej dobe podľa bodu 1 článku 8 týchto VOP. Všetky neskôr oznámené vady a poškodenia, resp. reklamácie dodaného množstva a kvality produktu nebudú zo strany predávajúceho akceptované.
 • Spolu s dodaním produktu poskytne predávajúci kupujúcemu potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči.

 

 • PREVZATIE PRODUKTU 
 • Kupujúci je povinný prevziať objednaný produkt, ktorý mu predávajúci doručil na miesto dodania určené v objednávke.
 • Ak kupujúci neprevezme produkt, resp. nezabezpečí jeho prevzatie preukázateľne splnomocnenou treťou osobou predávajúci ho uloží vo svojej prevádzke a e-mailom vyzve kupujúceho na jeho vyzdvihnutie. V prípade, ak kupujúci nevyzdvihne produkt ani do 24 hodín odo dňa doručenia e-mailovej výzvy, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške, ktorá zodpovedá kúpnej cene produktu vrátane prepravného. Nárok na ďalšie náklady, ktoré predávajúcemu vznikli v dôsledku porušenia povinnosti kupujúceho prevziať produkt, ako aj nárok na náhradu škody, tým nie je dotknutý. Uplynutím lehoty na dodatočné prevzatie produktu, zmluvný vzťah založený kúpnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim zaniká.
 • Nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte prechádza na kupujúceho jeho prevzatím, pričom nezáleží na tom, či kupujúci prevezme produkt osobne alebo prostredníctvom ním splnomocnenej osoby. V prípade uvedenom v bode 2 tohto článku VOP, prechádza nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte na kupujúceho dňom kedy kupujúci neprevzal produkt pri prvom pokuse o doručovanie.

 

 1. PREPRAVNÉ
 • Prepravné náklady predávajúceho nie sú zahrnuté v kúpnej cene produktu. Tieto budú vyčíslené v automaticky vygenerovanej faktúre, alebo v cenovej ponuke zaslanej emailom a kupujúci sa zaväzuje uhradiť ich spolu s kúpnou cenou.

 

 • ODSTÚPENIE KUPUJÚCEHO OD KÚPNEJ ZMLUVY
 • V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený, alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar bez poplatku za dopravu v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, určený kupujúcim.
 • V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený, alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar zníženú v súlade s ust. 457 Občianskeho zákonníka o hodnotu jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote do 14 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným  prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

 

 • ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA A REKLAMÁCIE
 • Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, a plynie odo dňa prevzatia tovaru.
 • Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho, záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ, alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
 • Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady, alebo výmenu po predložení tovaru spolu s dokladom o kúpe.
 • Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a uplynutím záručnej doby tovaru. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.
 • Pri reklamácii výrobku je nutné poslať e-mail na adresu info@nigritella.sk , kde uvediete Vaše meno a telefonický kontakt, na ktorom Vás zastihneme, názov výrobku, číslo faktúry a popis závady. Do 3 dní Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe. Adresa na doručenie reklamácie: Nigritella s.r.o., Nová Rožňavská 12922/3, 831 04 Bratislava
 • Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 • Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania (deň prijatia reklamovaného tovaru), v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
 • Práva kupujúceho pri uplatnení reklamácie:

Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje predávajúci a je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže požadovať namiesto odstránenia chyby (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.

 • Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí).
 • V prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné chyby, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo na vrátenie peňazí. To isté právo má aj vtedy, ak sa rovnaká chyba, aká bola najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe.
 • Reklamácia sa považuje za vybavenú - ak sa ukončí reklamačné konanie odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 

 •  OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A SÚKROMIA 

 

 •  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 • Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona o elektronickom obchode, Zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa 102/2014 Zb." v znení neskorších zákonných úprav. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
 • Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.
 • V prípade akýchkoľvek informácií, nás kontaktujte na tel. číslach alebo e-mailom.
 • Tieto VOP platia v znení v akom sú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho a boli schválené príslušným orgánom spoločnosti NIGRITELLA s.r.o.

 

 

 

Znenie VOP je účinné od 25. januára 2017